ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
 

КЕРАМЗИТ

Техникийн үзүүлэлт – 2023

Техникийн үзүүлэлт – 2022

Шинжилгээний бичиг – 2022
5-25мм марк

Шинжилгээний бичиг – 2020

Шинжилгээний бичиг – 2022
0-5мм марк

Шинжилгээний бичиг – 2019

Шинжилгээний бичиг – 2022

Шинжилгээний бичиг – 2018

Шинжилгээний бичиг – 2021

Шинжилгээний бичиг – 2017

ДААЦЫН КЕРАМЗИТ БЛОК

Шинжилгээний бичиг – 2022

Шинжилгээний бичиг – 2021

Шинжилгээний бичиг – 2020

Шинжилгээний бичиг – 2019

ДҮҮРГЭЛТИЙН КЕРАМЗИТ БЛОК

Техникийн үзүүлэлт – 2022
480х300х240

Техникийн үзүүлэлт – 2022
480х200х240

Техникийн үзүүлэлт – 2022
400х100х240