ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛҮҮД
 

ХОТЖИЛТ ЗАМ ТАЛБАЙ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ