ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛҮҮД
 

ЗООРИЙН ДАВХАРТАЙ АМИНЫ ОРОН СУУЦ