ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛҮҮД
 

ЗООРИЙН ДАВХАРГҮЙ АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ БЕТОН ШАЛНЫ ДУЛААЛГА