ЗАМ ГҮҮР ДАЛАН БОЛОН БУСАД ДЭД БҮТЭЦ
 

Зам гүүр далан, дэд бүтцэд ашиглаж буй дүүргэгч материалын жин их байх үед суурь, хана, гадсанд үзүүлэх босоо болон хэвтээ даралтад нөлөөлснөөр насжилтыг бууруулдаг.

Керамзитыг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд ашигласнаар:

  • Хөрсний гулсалт, хэв гажилтын эрсдэл буурна
  • Авто замын байгууламж, төмөр замын давхарга, дамжуулах хоолой болон бусад байгууламжийн эвдрэл багатай
  • Суурь, тулгуур хана, гүүрний тулгууруудын жинг багасгана.
keramzit road