ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛҮҮД
 

БОРДОО ЯЛЗМАГЫН ТААГҮЙ ҮНЭРЭЭС ХАМГААЛАХ